top of page

Nok med seg selv?

«Det snakkes lite om evangelisering. Det kan synes som om mange kirker fokuserer på seg selv og konsentrerer seg fullt og helt på å gjøre den interne virksomheten bedre og bedre. Er det slik, og hva tenker dere om det?»

 

Evangelisering er viktig. Det er ikke en aktivitet i tillegg til andre kristelige aktiviteter. Det er et av de elementene som definerer oss som kristne og kirke. Evangelisering og misjon er en del av kirkens vesen eller identitet, og ikke bare en aktivitet blant andre. Det snakkes ofte om en misjonal kirke. Teologen Eddie Gibbs påpeker at dette utrykket trekker oppmerksomheten mot den essensielle naturen og kallelse av kirken som Guds utvalgte sent til menneskene. Han tilføyer at kirken må forstå seg selv som et instrument i Guds misjon inn i den kulturen vi er en del av. 


Evangelisering er altså knyttet direkte til vårt store oppdrag gjengitt bl.a. i misjonsbefalingen i Matt 28:19-20. Evangeliet er også kalt det glade budskap, fordi det handler om hvordan et menneske kan bli frelst fra synd og bli født på ny, få et nytt liv. I en tidligere artikkel (07. feb.17) skrev vi om betydningen av evangelisten. 


Konkurranse

Evangelisering og interne saker i kirken kan komme i et konkurranseforhold til hverandre og lede til at kirken blir seg selv nok. Det er etter vårt skjønn ei stor utfordring i mange kirker. Det burde i stedet være en synergi mellom arbeidet i kirken og arbeidet med å nå ut med evangeliet. Uten den utadrettede siden vil ikke kirken vokse, og uten en god og inkluderende kirke vil evangeliseringen ikke gi varige frukt. 


Dette er så viktig tema, og vi har i alle fall to store poeng vi vil si noe om. Hvordan blir kirken mer evangeliserende, og hvordan blir den enkelt kristne bedre til å dele evangeliet. Det første spørsmålet skriver vi litt om her, og det neste spørsmålet tar vi opp i den neste artikkelen. Hensikten med evangelisering er at mennesker skal bli frelst og integrert i kirken. Kirkestrategen Donald McGavran sier tegnet på at en er blitt en disippel er at en er blitt en aktiv del av ei lokal kirke. Vi er enig med ham. 


Fokus på nykommere

Dette betyr at evangelisering også handler om hva kirken gjør. Det er viktig å gjøre arbeidet bedre, men fokuset på denne innsatsen må ikke i for stor grad dreie seg om hvor godt de som allerede er på innsiden har det. Fokuset må i stor grad være på hvordan nye opplever kirken og hvordan de blir integrert i kirkens arbeid. Dette skrev vi om i Dagen 14.07.2015 og understreket at kirkens medlemmer må se nykommerne, motta dem på en god måte, vise interesse for dem, osv. Samtidig er det viktig at nykommerne får mulighet og tid til å tenke seg om. De må ikke føle seg presset inn i noe. Å invitere nye hjem kan også være gunstig. 


Tanken om søkersensitive kirker vokste fram på 80-90-tallet først og fremst i USA. Tanken er at nye mennesker skal oppleve at møtet med kirken er relevant og positivt. Musikken, språket og budskapet må altså ha en riktig form, og kvaliteten på det som skjer bl.a. i gudstjenesten må være god. Populærmusikk og tidsriktige former er sentralt i søkersensitive kirker. Flere kirker som fulgte denne strategien har vokst til megakirker. Vi har mye å lære av dette og vi tror kirker må bli langt mer oppmerksom på betydningen av å forme virksomheten slik at besøkende føler seg vel og innholdet har appell. 


Dette krever at en hele tiden arbeider med å forbedre formene og innholdet. 


Smågrupper 

Mange spør seg om dette konseptet bare skapte kristne forbrukere på jakt etter gode opplevelser eller kristne som modnes. Disse spørsmålene stilte også flere av disse kirkene seg selv, og mange av dem har endret seg en del. Integrering og utvikling av disippelskap er blitt viktigere. Forkynnelsen er blitt mer utfordrende, integrering i smågrupper viktigere og ulike former for bibelforkynnelse og bibelskoler er vokst fram. Større muligheter for å trene er også blitt mer sentralt. 


Dette er viktige verktøy for å skape et gunstig lærende miljø som utruster nye kristne til å bli «produsenter». En kirke som klarer å være attraktiv for besøkende, som kan møte besøkende på en god måte, som har en form som er appellerende, som kan integrere nye og som hjelper mennesker på veien mot å bli modne kristne - er en evangeliserende kirke. 


Publisert i Dagen 06.02.2018: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comentários


RECENT POST
bottom of page