top of page

Hyrde eller leder?

«Det snakkes mye om at pastorer må være gode ledere, men lite om at de skal være hyrder. Hva tenker dere om dette? »

 

I listen fra Ef. 4:11 nedenfor er pastor/hyrde (gresk: poimen) en av de grunnleggende tjenestegavene sammen med apostler, profeter, evangelister og lærere. En kan med andre ord si at pastor i en kirke er og skal være en hyrde. Hyrdebegrepet handler om å lede en lokal kirke, gi den beskyttelse, gi den næring og gi den omsorg. Det er altså slik at hyrde ikke er noe helt annet enn leder. Ledelse er noe av det hyrder gjør. De leder flokken.Vi tror likevel vi forstår spørsmålet ditt fordi det ofte snakkes om at pastoren skal være toppleder. Vedkommende skal visjonere, organisere, planlegge, være mentor, styre økonomien, mv. Hvor blir det av hyrden mitt oppe i alt dette snakket. Den som samler flokken og viser dem omsorg. Spørsmålet er godt og det fortjener gjennomtenkning. Vi må ikke profesjonalisere bort sentrale bibelske begreper med et viktig innhold i vår streben etter å utvikle profesjonelle ledere. 


Husfellesskap

Lederskap i NT ble utøvd i en spesiell kontekst: de kristnes samling og liv i husfellesskapet (ekklesia/ oikos). De lokale kirkene var altså små og behovet for det vi forbinder med ledelse av store enheter var ikke aktuelt. Menighetslederne bedrev i hovedsak direkte ledelse av mindre grupper. Det var trolig bare tilsynsmennene (gresk: presbyteros) som arbeidet med flere forsamlinger.


Mange kirker vokser i dag og flere sider av en leder utfordres enn det som en vanligvis forbinder med en hyrdes oppgaver. Hva gjøre en når lederne i en lokal kirke får ansvar for et stort barnearbeid, ungdomsarbeid, familiearbeid, flere gudstjenester i uka og seniorarbeid. Noen kirker utvikles dessuten til konsern med barnehager, skoler, bruktbutikker, radio og TV-produksjon og mange flere virksomheter. Lederne blir ikke bare ledere for en stor og mangfoldig forsamling, men også for et konsern.


På mange plan

Ledere for store menighetsenheter må arbeide på mange plan. De må for det første kunne utvikle og håndtere ledelsessystemer som visjons- og strategiprosesser, økonomistyringssystemer, programmer for leder- og kompetanseutvikling - og hva det nå måtte være. De må for det andre kunne arbeide direkte med å utvikle mennesker og lederteam gjennom mentoring, gjennom å være forbilder, gjennom å hjelpe med å løse problemer, osv. De må kunne bidra til å bygge relasjoner mellom kirken og ulike deler av omgivelsene som eksempelvis myndigheter, andre kirker, kirkesamfunn og skoler.


Selv ledere av virkelig store organisasjoner må for det tredje kunne gå inn i konkrete deler av virksomheter og ta del i løsningen av enkeltoppgaver. De må av og til «gå foran og vise vei» når det skal satses på noe nytt, noe som medarbeidere kan mene er for vanskelig å få til eller noe lederne selv må gjøre for å skaffe seg innsikt i hvordan virksomheten faktisk virker. Lederen må også av og til delta direkte når avtaler skal forhandles.


Skape retning

Selv om en ledere kan og bør delegere mye arbeid viser ledelsesforskningen at leder både må kunne arbeide på et overordnet nivå med systemer, på mer direkte ledelse og dessuten med konkret oppgaveløsninger om vedkommende skal få organisasjonen til å utvikle seg rett. Hvis lederne bare er på systemnivå vil vedkommende ikke få tilstrekkelig kunnskap om egen virksomhet og det vil være vanskelig og utforme gode gjennomførbare strategier. Hvis lederne på den andre siden bare løser konkete oppgaver på handlingsplanet vil det gå på bekostning av evnen til å binde hele virksomheten sammen og skape retning i arbeidet.


Om man aldri så gjerne kunne ønske seg noe annet så må en menighetsleder om vedkommende skal lede en voksende kirke lære seg ulike metoder for ledelse. Vedkommende må bli profesjonell. Det er en fare for at oppgaver som tradisjonelt tilordnes en hyrde må reduseres. Hva gjør man da?


Flere ledere

For det første er det ikke slik at en kirke bare har én leder. Vi vil anbefale at flere medarbeidere tilføres hyrdeansvar. Det fordrer at hovedpastor delegerer hyrdeoppgaver til flere. Kirken får da flere personer som blir hyrder og hovedpastor blir i større grad hyrde for andre hyrder. I kirkevekstlitteraturen var det noen som med bakgrunn i begreper fra amerikansk landbruk, mente at pastoren måtte gå fra å være hyrde til å bli rancher.Flaskehals

Vi mener at hyrdefunksjonen er så viktig for den lokale kirken at den ikke må forsvinne i alle slags lederskapsmetoder. Hyrdefunksjonen er en sentral funksjon i de bibelske tekstene. En slik erkjennelse må medføre at ikke bare én person i kirken har et slikt ansvar når kirken vokser. Samtidig bør hovedlederen ikke gi fra seg hele hyrdeansvaret om vedkommende skal kunne være leder og forbilde i en menighet.


Dette er ikke bare en delegasjonsutfordring. Det er også en utfordring for kirkens medlemmer. Alle kan ikke forholde seg til hovedpastoren lenger. Det er krevende for en del. Men om kirken skal vokse må den sikre at topplederen får mulighet til å arbeide på en måte som gjør at kirken får flere gode hyrder som leder mindre deler av kirken. Om alle skal ha tilgang til topplederen, vil vedkommende raskt bli flaskehalsen i kirkens utvikling.


Publisert i Dagen 20.12.2016: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page