top of page

Er visjoner viktig for kirken?

I min kirke snakkes det mye om visjonen vår. Jeg synes det ofte er tåkeprat, og jeg tror ikke det betyr noe for det praktiske arbeidet. Hva tenker dere?


Spørsmålet ditt er vel om visjoner har betydning for kirker. Svaret er ikke entydig, men vi tror visjoner kan ha betydning. Tanken er at visjoner skal gi et bilde av en ønsket framtid og gjennom det bidra til å gi retning, hensikt, samt få fram det spesielle ved virksomheten. Visjoner kan motivere, skape involvering, og være til hjelp når en skal sette mål.


Visjoner kan skape identitet og mening, de kan bidra til felles handlingsmønster og derav hjelp til å koordinere og integrere ulike aktiviteter. Visjoner kan bidra til utviklingen av normer og strukturer i organisasjonen. Dessuten kan visjoner hjelpe medlemmene til å skille mellom hva som er verdt å arbeide med og hva en ikke bør bruke tid på. Dette gir bedre mulighet til å delegere ansvar og myndighet.


HJELP TIL FORANDRING


En viktig side ved visjonen er at den beskriver en tilstand som er annerledes enn den nåværende. Visjoner blir gjerne sett på som startpunktet for en leder som ønsker å forandre virksomheten og blir på den måte et redskap til forandring.


Dessuten, når ledere og medarbeidere får en klar forståelse av hvordan en ønsket framtid ser ut, blir det enklere for medarbeiderne å finne sin plass eller rolle i virksomheten. Dette kan også bidra til at medarbeidere utvikler en følelse av at de er viktige for realiseringen av visjonen og det kan bli enklere å myndiggjøre dem.


ENKLE OG UTFORDRENDE


Visjoner bør være enkle å forstå, appellerende, reise og reflektere høye idealer og framheve ideologiske langsiktige mål. Visjonen bør være utfordrende, synliggjøre viktige forhold i organisasjonen og dens forhold til omgivelsene, samt få fram hvordan folk skal behandles i og utenfor virksomheten. Endelig bør visjonen oppmuntre til tro og håp og være kommuniserbar.


Disse poengene kunne blitt sagt om visjoner i de fleste virksomheter. Hva med visjoner i kirken?


BIBEL, ÅPENBARING OG SITUASJON


Når visjoner brukes i kirken må de utformes slik at de bidrar til at dens teologisk-åndelige hensikt blir realisert slik den fremkommer i Bibelen, f.eks. i misjonsbefaling. Alt bibelmateriale om kirke, hvordan den skal fungere og hva den skal gjøre, er viktige kilder til visjoner. Dessuten bør åpenbaring til ledere og medarbeidere inspirere til utformingen av visjon. Om åpenbaring anvendes til å forme visjoner må en legge til rette for prøving (1. Kor. 11:29).


Det er også viktig å forstå situasjonen kirken befinner seg i når en utvikler visjoner. Visjonen om å skape gudstjenester som er forståelig og appellerende for kirkefremmede, ble skapt i spenningsfeltet mellom et ønske om å realisere misjonsbefalingen og utfordringen med at gudstjenestene ikke attraherte kirkefremmede. Visjonen om å skape Evangeliesentrene ble utviklet fordi man ville nå mennesker med evangeliet og bidra til å redusere det store problemet med rusmidler som man så i samfunnet.


BØNN OG REFLEKSJON


I arbeidet med å utvikle visjoner må det legges til rette for bønn og teologisk refleksjon, og det må skapes rom for å lytte til Gud. Vi tror det er gunstig at pastoren som menighetens åndelige leder er en sentral drivkraft i utformingen av visjonen, men det finnes ikke en oppskrift på en ideell visjonsprosess. Om visjoner formuleres av pastor, av lederne i fellesskap, eller gjennom en prosess med mange deltakere, er det uansett viktig at kirken oppfatter den som legitim og at den internaliserer medarbeiderne. Den må også repeteres om og om igjen.


For å gi effekt er innhold i visjonen og legitimiteten den får i kirken svært viktig. Visjonen må være tilstrekkelig fokusert for å veilede medarbeidere når de fatter beslutninger og vid nok til å åpne for selvstendighet, kreativitet og initiativ i arbeidet med å realisere den. I kirken må visjoner være vide nok til at alle medlemmer kan utvikle og anvende sine talenter og åndelige gaver.


På denne måten tror vi at visjoner kan hjelpe kirker til å finne og styrke sin posisjon i sine omgivelser (geografisk eller kulturelt). Om visjonen reflekterer Guds vilje, tror vi kirken vil la seg inspirere og visjonen kan på grunn av hardt arbeide og Guds velsignelse - gi større resultater enn medarbeidere kunne oppnå uten en slik visjon.


Dagen. Publisert på trykk 26.02.2019.

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page