top of page

Hvordan takle kontroversielle temaer i kirken?

Det er mange spørsmål som er blitt svært kontroversielle og nærmest tabu i kirken. Ved å ha en lav profil er det en fare for at kirken gradvis tilpasser seg samfunnets verdier.


Dette er et betimelig spørsmål og mange kirker og kirkesamfunn strever med dette.


For de fleste har strategien for å håndtere vanskelige spørsmål vært å holde en lav og forsiktig profil. Vi tror at konsekvensene av dette på lang sikt kan være urovekkende.


En reell utfordring

Samfunnets holdninger preger i stadig større grad våre forsamlinger og utviklingen begynner ofte med de unge. Påvirkningen i barnehage, skole, venneflokker og fra media er massiv, og det er mye lettere å gi etter enn å stå imot.


Når vi som ledere også er svært varsomme med å snakke om disse temaene, blir dette kjempeutfordrende.


På den andre siden er det en del kristne som snakker svært høylytt og krast om disse temaene, først og fremst på sosiale medier, men også i avisspaltene. Det kan også ha negative konsekvenser.


Det kan tolkes som at kristne er lite nådefulle og mangler Jesu kjærlighet, og det kan skremme mennesker bort fra den kristne troen.


Hvilke tema?

Hvilke tema eller spørsmål er kontroversielle? Det er ikke lenger bare noen få. Antallet vokser raskt.


Abortspørsmålet har vært et slikt tema lenge, nå er det spørsmål knyttet til familie og samliv som er særlig utfordrende. Spørsmål om kjønnsidentiteter og kjønnsskifte er litt i samme gata. Alle disse emnene har Bibelen en veiledning og mening om.


Blant spørsmålene som også er i ferd med å bli kontroversielle er spørsmål knyttet religionsfrihet, fortapelse og at det bare finnes én vei til Gud.


Hva bør du som forsamlingsleder gjøre i en slik utfordrende tid?


Konsekvensene

Vi vil anbefale deg å ta opp spørsmålene med lederne i kirkesamfunnet ditt. De bør ha et stort ansvar for slik kommunikasjon. Du har imidlertid også et ansvar knyttet til dette og det er mangesidig.


Tradisjonelt har de frikirkelige og lavkirkelige lederne, som nevnt, vært forsiktige. Utfordringen er at forsiktighet for å hindre bråk nå har langsiktige konsekvenser som kan være ødeleggende.


Klassiske kristne verdier forvitrer i kirkene våre. Forsamlingene sekulariseres, og det blir svært vanskelig å snu.


Dessuten fører det til at stadig flere spørsmål blir tabu og flere og flere kirker og organisasjoner får problemer med sitt arbeid og relasjonen til myndighetene om de praktiserer bibelens lære.


Alt dette er trolig også hensikten med presset klassiske kristne utsettes for. Trosfrihet, respekt og toleranse er blitt mangelvare.


Ny strategi

Vi tror det er på tide å endre strategi. Lederne i kirkesamfunnene må snakke mere og tydeligere om disse sakene.


Lederne må dessuten vende seg til å takle de utfordringer dagens mediesamfunn gir når man besvarer vanskelige spørsmål og tabuer med å begrunne og framheve kristne verdier.


Dette er utfordrende på kort sikt, men vil trolig være nødvendig på lang sikt om vi ikke skal tape både «våre egne» og samtalen om verdier i samfunnet.


Når det gjelder ledere av lokale kirker så er det også viktig at man tar sjansen om å snakke og skrive om de kontroversielle temaer. Åpenhet i forhold til omgivelsene er nødvendig og man bør også snakke om disse temaene i ulike sammenhenger i kirken.


En gjennomtenkt plan for dette arbeidet som bl.a. inkluderer ungdomsarbeidet er viktig. Vi er tjent med forsamlinger som er godt «dyppet» i kristne verdier.


Samtidig er det viktig at måten vi skriver og snakker er vel gjennomtenkt. Det dreier seg ikke bare om spørsmål som er kontroversielle, men spørsmål som er utfordrende på individnivå. Vi må alltid være nådefulle i måten vi kommuniserer på. Det er nødvendig å alltid tenke på at tilhørerne kan være personlig berørt.


Hjelp til medlemmene

Av og til ser vi dessverre, som påpekt, nokså krasse og lite gjennomtenkte kommentarer på sosiale medier. Ledere i lokale kirker bør derfor snakke om hvordan sosiale medier bør brukes i disse sakene.


Nå tror vi ikke folk skal slutte å skrive. Det er viktig for meningsdannelsen i dagens samfunn. Det er imidlertid mulig å bidra til at skriveriene på de ulike plattformene blir bedre.


Så er det dessuten viktig å særlig bidra til at unge mennesker vet hva de gjør. Arbeidsmarkedet blir ikke enklere for dem hvis de snakker. Vi som er eldre bør ta den største andelen av støyten.


Og i vår tjeneste for å stå opp for sannheten, må vi aldri glemme at «nåden og sannheten kom med Jesus Kristus». Nåden må komme først.


Dagen Pluss. Publisert på nett 26.02.2021

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page