top of page

Hvor viktig er trivsel?

Vi overhørte nettopp en pastor som nevnte trivsel som en særdeles viktig faktor for vekst i kirken. Er det ikke oppdraget om å gjøre disipler som er det aller viktigste?

 

Jo, oppdraget er viktigst, men det er nødvendigvis ikke et motsetningsforhold mellom trivsel og oppdrag. Oppdraget er å utbre evangeliet og gjøre disipler. Det er en del av kirkens vesen. En kirke uten evangelisering og disippelgjøring som intensjon og praksis er ikke en kirke. 


Innenfor komfortsonen? 

Begrepet trivsel assosieres med mye forskjellig. For noen dreier det seg om å ha det hyggelig, idyllisk, koselig, føle ro, velbehag, tilfredshet, velvære, harmoni og lykke. Lista kan gjøres lengre. Det er lett å se at trivsel kan forståes som noe som ikke utfordrer og som mer kaller på lavt tempo, tilbaketrukkethet og felleskap med de man liker. Det blir viktig å alltid være innenfor komfortsonen! Fra tid til annen har alle mennesker behov for dette, men om det blir gjennomgangstonen i en kirke permanent, vil kirken raskt bli innadvendt og over tid forfalle til noe annet enn en kirke. 


Trivsel betyr mer 

I den senere tid har en økt fokuset på den positive betydningen av trivsel på skole og arbeidsplass. Mange av de elementene nevnt ovenfor inngår i begrepet trivsel også på disse områdene, men det utvides. Muligheten for å kunne lære og utvikle seg, mellommenneskelig respekt, å se sammenhengen mellom det en gjør og målet er viktig for trivsel! 


Om en tar slike elementer inn i begrepet så blir trivsel mer forenelig med kirkens oppdrag. Trivsel kan da sees på som en forutsetning for at kirken skal nå sine overordnede mål. Vi tipper pastoren vi refererte til hadde slike tanker i hodet da han hevdet at trivsel er en viktig faktor for at kirken skal vokse. Trivsel kan med andre ord understøtte formålet med kirken og skape et godt miljø hvor mennesker trenes til ulike tjenester som understøtter kirkens utvikling og vekst. 


Noen råd

Et viktig spørsmål blir da hvordan man skaper en slik trivsel som fremmer oppdraget og ikke kveler det. Det handler trolig om å bygge en riktig kultur og klima i kirken. Hvordan en gjør det er det nok mange svar på, og det er knyttet til den situasjonen kirken befinner seg i. Her er noen momenter som trolig er viktig for å skape trivsel som understøtter kirkens oppdrag: 

 

·      Se mennesker, være oppmerksom, møte dem, være interessert

·      Vise i ord og handling at alle er viktige

·      Hjelpe alle til å finne sin tjeneste og sine naturlige og åndelige gaver

·      Legge til rette for utvikling og vekst for den enkelte

·      Hjelpe folk til å se at de deltar i kirkens store oppdrag

·      Holde en positiv tone i ulike møter og samlinger

·      Være gode forbilder i positivitet og tjenestegjøring

·      Gi mennesker en riktig frihet til å fatte egen beslutninger på eget arbeidsområde

·      Skape steder hvor gode relasjoner kan utvikles og styrke

·      Hjelpe mennesker til å ta skritt utenfor komfortsonen

·      Gi rom for hvile, ro, glede, osv. 


Systemer kan hjelpe 

Når kirken vokser skjer ikke dette helt av seg selv. Det er viktig å kontinuerlig bygge en kultur som gjør at den enkelte i kirken bidrar til å skape trivsel rundt seg. Det er samtidig viktig å bygge opp gode systemer og rutiner som sikrer at mennesker blir sett, at de kommer inn i relasjoner så raskt som mulig, at de møter mennesker som de kan omgås med, at det finnes opplæringsprogrammer osv. Dette kommer ikke av seg selv, både kultur, systemer og rutiner er nødvendig om en kirke skal skape trivsel. Jo større kirken er dess viktigere er dette. Gode meldingsrutiner, velkomstteam, rosteringsystemer, oppfølgingsteam, etc. vil understøtte trivsel i kirken når den blir større. 


Trivsel er viktig for kirken, men det må være en trivsel hvor formål, utvikling, utfordring og målrettethet inngår sammen med positivitet, hyggelige samtaler, både ro og aktivitet, både relasjonsbygging internt og eksternt. Trivsel og oppdrag går nemlig hånd i hånd.


Publisert i Dagen 20.03.2018: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page