top of page

Hvorfor og hvordan snakker vi om synd i kirken?

Det er ikke populært å snakke om synd. Samtidig er det et sentralt begrep i Bibelen. Hvordan bør jeg som leder av en lokal kirke snakke om synd?»


Synd er et sentralt begrep i Bibelen. I leksikalske kilder defineres synd som overtredelser av fastsatte regler eller normer. I deler av kristenheten graders også synd etter alvorlighet. Det hebraiske begrepet synd betyr å bomme på målet. Målet er Guds gode vilje for oss slik den er beskrevet i Bibelen, og synd blir at vi bryter med Guds vilje.


KAN IKKE UTELATES

Synd er direkte knyttet til evangeliet. Vi har alle syndet og fortjener ikke å leve i Guds nærhet. Fortelling om Adam og Eva viser hvordan synden kom inn i verden og flere steder i Bibelen beskrives konsekvensene av vår synd, bl.a. når Paulus skriver til Rom 6,23 at «Syndens lønn er døden». Jesus, Guds Sønn, er vår eneste mulighet. Han led en smertefull død på korset og som Guds offerlam tok han på seg alle menneskers synd. «I Ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom» (Ef 1,7).


Synd er altså årsaken til at vi trenger Guds nåde og tilgivelse. Å droppe eller endre syndsbegrepet er derfor uløselig knyttet til behovet for nåde og tilgivelse. Uten synd eller ved en endring av innholdet i syndsbegrepet endres behovet for nåde. Derfor kan vi ikke slutte å snakke om synd, og vi kan ikke endre på hva som er synd. Tar vi bort synden, faller behovet for nåden bort.


KAN IKKE ENDRES

Å bryte med Guds gode vilje for oss nedtegnet i Bibelen er synd. Bibelen er en rettesnor for våre liv. Bibelen er eneste kilde til kunnskap om hva synd er og betyr.


En av utfordringene når en snakker om synd er at det fører til en ransakelse av oss selv som kan være ubehagelig. Dessuten er det lite populært å snakke om en del former for synd i dagens samfunn. Av disse grunnene er det lett å la begrepet ligge eller snakke svært forsiktig om det. I den foregående artikkelen i denne spalten ga vi mange eksempler på dette.


HVA GJØR VI?

Hva gjør vi som ledere i lokale kirker med dette? I mange kirker har det de siste to-tre tiårene vært en tendens til å ensidig framheve de «lette og fine sidene» ved den kristne tro. Kjærlighet og nåde har ofte blitt fokuset. Det er selvfølgelig en helt avgjørende side ved den kristne tro, men for mange blir tilgivelse unødvendig når syndens realitet uteblir og man bare fokuserer på kjærlighet og nåde.


Vi tror det er helt nødvendig å snakke om synd selv om det er belastende. Mange bibeltekster formaner oss til å leve et hellig liv. Vi blir også bedt om å ta opp vårt kors for å følge Jesus. Ved Jesu hjelp kan vi vinne seier over synden.


TILGIVELSENS FRIHET

«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1 Joh 1,9). Vi blir helt rene og fri for skyld og skam når vi møter Guds tilgivelse. Evangeliet har mange terapeutiske effekter, men er mer enn det. Det er et budskap om menneskenes frelse for denne tiden og for evigheten. Ikke noe annet enn Guds nåde kan gi slike resultater. Dette er ufattelig stort og må alltid formidles når vi snakker om synd!


En ensidig og sterk aksentuering av synd kan føre til fordømmelse og evangeliets frigjørende budskap forsvinner. Vi må derfor alltid snakke om vår mulighet til en total tilgivelse og friheten som dette medfører. I Jesus Kristus er syndenes forlatelse og det evige livet gjort tilgjengelig for alle mennesker som tar imot i tro.


Jesus avsluttet mange møter med mennesker med å si: «Dine synder er deg tilgitt!» Det finnes ikke noe større enn å få tilgivelse for syndene. Da kan en fullt ut glede seg over den grensesprengende og den ufortjente NÅDEN. Og nåden er alltid større enn synden: «Der synden er stor - er nåden enda større.» Rom 5,20.


Evangeliet er i sannhet de gode nyheter som vi alle trenger!


Dagen. Publisert på trykk 09.03.2021.  Jan Inge Jenssen og Sten SørensenComments


RECENT POST
bottom of page