top of page

Unødige motsetninger


«En forkynner sa følgende i en gudstjeneste nettopp: Det dreier seg ikke om å være relevant, men å være ledet av Skriften og Den Hellige Ånd. Han er ikke alene. Mange kristne ledere kunne sagt det samme. Er innholdet i utsagnet sant?»


Mange forkynnere liker å skape motsetningsforhold som fungerer retorisk, men som på sitt verste er villedende og skaper unødige konflikter. Vi kan nevne mange slike unødvendige motsetningsforhold som skapes i tilknytning til menighetsutvikling. Motsetningen mellom relevans, kvalitet, Den Hellige Ånd og Bibelen er gjengangere. At kirken er en organisme og ikke en organisasjon, er et annet eksempel. At ledelse som fag står i motsetning til ledelse i kirken, kan også stå som et eksempel.


Relevans er både en bibelsk verdi og det er et karaktertrekk ved Den Hellige Ånd. Er et kunnskapsord, profeti, Guds ledelse i hverdagen relevant? Er riktige ord i ulike situasjoner relevant, er en form som kommuniserer relevant, er forkynnelse av evangeliet relevant? Om ikke tanken har slått deg allerede så kan selvfølgelig alle disse elementene utlede

s av Skriften og de er egenskaper som fremmes av Den Hellige Ånd. Alle er viktige Kvalitet er et godord i samfunnet. Vi er vant til god kvalitet på det vi eier og det vi bruker tida på. Mange mener at kvalitet også er viktig for menighetsbyggende arbeid. Sang og musikk skal holde høy kvalitet, taler skal inneholde god teologi, være inspirert av Den Hellige Ånd og formulert på en måte som blir forstått. Det er ikke vanskelig å si seg enig i at dette ikke bryter med Bibelen og er viktig om man skal nå folk med et godt budskap.


Kirken er en organisme i den forstand at den er en åndelig-teologisk og levende størrelse. Den er imidlertid også en organisasjon bestående av mennesker, avdelinger og ledere. Det er svært viktig å organisere og lede på en god måte fordi det blant annet kan understøtte veksten i den «egentlige kirken», den levende organismen. En dårlig organisering leder til det motsatte.

Så er det også slik at våre moderne begreper som kvalitet, relevans, organisasjon kan dras lengre enn det Skriften tillater. Hvis kvalitet blir så viktig at kirkens medlemmer ikke blir gode nok for å tjenestegjøre i kirkens arbeid, bryter det med Bibelen som understreker at alle er viktige og skal bruke sine naturlig og åndelige gaver. Om relevans blir så viktig at Bibelens budskap blir utvannet eller usaklig forvrengt i et forsøk på å opprettholde interesse for kirken, så er det svært problematisk. Dersom strukturer og organisering blir for viktig, står kirken i fare for å forfalle til noe annet enn det som beskrives i Bibelen. Tradisjon Tradisjoner står i et motsetningsforhold til bibel og Den Hellige Ånds virke sies det ofte. Ikke sjeldent kommer det fra dem som ønsker relevans og kulturtilpasning. Er det riktig? Ja og nei. Følelse av å stå i en lang tradisjon, være en del av noe som ikke forandrer seg, som kan formidles fra foreldre til barn, er viktig. Tradisjoner er også bærer av bibelske sannheter som har tålt møte med tiden og livet. Samtidig vet vi at tradisjoner kan bli tomme skall. Vi vet at tradisjoner i kirken kan virke fremmedgjørende for mennesker som ikke kjenner dem og ikke alle sider ved den teologiske utviklingen innenfor ulike kirkelige tradisjoner er like bra. Tradisjonen kan med andre ord både fremme og hemme en god utvikling i kirken. Lærdom Hva kan vi lære av dette? Vi bør forsøke å unngå å skape unødige motsetninger. Det er viktig at alt vi gjør i kirken bygger på Bibelen, er inspirert av Den Hellige Ånd og fremmer dens virke, utvikler disipler og vokser. Vi tror også det er viktig å først forsøke å se på om nye begreper kan være til hjelp i arbeidet med å bygge kirke. Så må en samtidig se utfordringer og grenser for anvendelse av begrepene når en arbeider.


Kvalitet, relevans, organisering, tradisjon og lignende er først og fremst begreper med et meningsinnhold som kan hjelpe oss i våre anstrengelser med å bygge kirke. Om ikke Bibelen er rettesnor, når begrepene anvendes, så kan sider ved deres meningshold dras lengre enn det som Bibelen tillater. Men husk at også meningsinnholdet i de bibelske tekstene kan dras lengre enn forfatterne ønsket.


Publisert i Dagen 10.04.2018 : Jan Inge Jenssen og Sten SørensenComments


RECENT POST
bottom of page