top of page

Relevant eller åpen for DHÅ?

I noen år har vi vært opptatt av å være relevante. Har vi kneblet Den Hellige Ånds nærvær?

 

Ja, i en del år har pastorer og menighetsledere snakket om å være relevant. Det har vært et nødvendig fokus. For til alle tider må en evaluere, justere og finne ut hva en kan gjøre enda bedre i våre kirker.

 

Vi mener det er viktig at kirker er relevante. Paulus viser for eksempel i sin tale på Areopagos (Apg 17) at han virkelig tar samtiden på alvor og at han strekker seg langt for å møte athenerne der de er. Hans berømte utsagn «For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen» (1 Kor 9,22) bærer også i seg en enorm vilje til å møte mennesker der de er.

 

Samtidig er Paulus opptatt av at Guds ord ikke skal tilpasses samtiden. Paulus understreker betydningen av læren når han skriver om å «stå fast» (f.eks. 2 Tess 2,15), om ikke «å trekke noe fra» eller «legge noe til Guds ord» (Åp 22,18).

 

Ikke motsetninger

Et aktuelt spørsmål blir derfor om det er en motsetning mellom å være relevant og det å være åpen for Den Hellige Ånd? Er relevans og åpenhet motpoler? Vi tror ikke det. Vi tror det er mulig å holde begge disse sidene høyt oppe. Et viktig spørsmål blir derfor hvordan man kan være relevant uten at innholdet i troen forvitrer. Som vist ovenfor var Paulus både relevant og tro mot Ordet.

 

For å være en relevant kirke bør man ha gjort seg noen refleksjoner om hva en talerstol i gudstjenestesammenheng skal brukes til. Det er ikke alltid like lett å sette klare skillelinjer for hva som er innenfor og hva som er utenfor.

 

Det handler også om teologiforståelse, hva en preken er og om menighetsforståelse. Her er det mye å reflektere over, men vi ønsker ikke å gå inn i den debatten.

 

Om Bibelens tekster nesten er usynlig i forkynnelsen, er det urovekkende.

 

Kjernen i det vi mener, er at talerstolen skal brukes til å forkynne Guds ord som drar mennesker nærmere Jesus. Det vil si at å løfte opp temaer for å sette (politisk) agenda som demper fokus eller tar fokus bort fra Jesus og frelsen, bør ikke være en del av gudstjenestene.

 

Vi mener at kirken ikke skal bli politisk eller være en politisk aktør, men kirken skal være et trosfellesskap som sammen løfter blikket mot Vår Herre.

 

Kirkens kall er å peke på Jesus som vår Herre og Frelser og hjelpe mennesker nærmere ham. Samtidig mener vi at kirken også har en oppgave å fremme bibelske grunnprinsipper i samfunnet.

 

Våre gudstjenester

Vi setter gudstjenestene svært høyt. Det å komme sammen for å feire gudstjeneste i forvissning om at Jesus Kristus er midt iblant oss, er ukas høydepunkt for oss. Vi har inntrykk av at mange gudstjenester er mer relevante i dag, det syns vi er en forbedring.

 

Vi har reflektert over gudstjenestene mange steder i landet. Når man kommer på en gudstjeneste, er den gjerne designet for rundt 60-75 minutter, altså en god time. Innenfor en god time skal det være et godt forberedt program som først og fremst skal være relevant med et friskt driv.

 

I programmet er talen programmert til å vare i rundt 30 minutter. Det er utrolig hva man kan få plass til i løpet av en god time når man er forberedt. Men det er heller ikke et minus om det skulle gå mer tid dersom gudstjenesten «fikk en hilsen fra himmelen». Tvert om.

 

Hva med mer spontanitet og bevissthet rundt Den Hellige Ånds nærvær? Her går mange kirkegjengere og bærer på et savn, for gudstjenestene kan fort bli veldig forutsigbare og tradisjonelle. Det er ikke bare det stramme programmet som gir ettertanke.

 

Utleggelse av Ordet

Enda verre er om talen ikke består av Ordets utleggelse. Om Bibelens tekster nesten er usynlig i forkynnelsen, er det urovekkende. Hva gir vi da til de som kommer til Guds hus? Får de med seg noe fra Bibelen til å bygge sine liv på og møte utfordringer i hverdagen med? Hva med den store påvirkningen vi alle er utsatt for fra våre omgivelser?

 

Gir vi våre kirkebesøkende åndelig mat gjennom bibelsk forkynnelse, slik at vi kan møte hverdagen med frimodighet? Gir vi våre møtebesøkende sunn og god mat, eller blir det en stram diett?


Sunn balanse

Som kirker bør man finne en sunn balanse i gudstjenestene mellom å være både relevante, bibelfundert og åpne for Den Hellige Ånd.

 

Vi drømmer om at våre gudstjenester skal preges av et nærvær av Ånden der nådegaver er i funksjon på en sunn måte. Da vil gudstjenesten være både relevant og oppbyggende for de som kommer.

 

Publisert i Dagen 18.12.2022: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

 

תגובות


RECENT POST
bottom of page