top of page

Lei av å tjene i en stagnerende kirke

Kirken jeg er medarbeider i vokser ikke. Jeg arbeider hardt, men er gått litt tom og lei. Hva tenker dere om dette?»


Det er mange medarbeidere og ledere som er i denne situasjonen. En gjør mye av det samme dag etter dag, lite skjer og man går trett og tom. Denne artikkelen er ikke et oppgjør med gjentakelser og tålmodighet. Det er nødvendig for framgang og vekst. Samtidig - om enn med litt variasjon i intensitet - trenger vi påfyll for å holde i gang. Vi tror det også er en viktig forutsetning for at det skal vokse rundt en. Vi må med andre ord lære.


Lære og vokse

Det å lære og vokse har flere sider. Vi må lære å forstå situasjoner bedre rent intellektuelt, vi må utvikle et godt begrepsapparat slik at vi kan forstå og snakke om hvordan arbeid og resultater henger sammen, og vi må forstå hva vi kan gjøre bedre. Dessuten må vi evne å sette i verk aktivitetene som er nødvendige. Til sammen er dette læring.


Dette har også en åndelig side. Normalt er den åndelige og den menneskelige siden ikke uavhengige av hverandre, men de er sammenvevde på måter som gjør skillet vanskelig å identifisere og forstå. I denne sammenheng er det viktig å få fram at vekst er viktig på alle områder, og vårt poeng er at om man vokser selv, så vil det bidra til kirkens vekst.


For ledere og medarbeidere

Dette gjelder ikke bare for ledere. For ledere er koblingen enklest å formidle. Vokser man i styrke og kompetanse blir man bedre i stand til å forstå hva man gjør, og hva man bør gjøre. Da vil lederarbeidet som oftest bli bedre. Dette gjelder også for medarbeidere. Vokser du, vokser også gjerne det arbeidet du gjør i kirken.


Sammenhengen mellom egen vekst og kirkens vekst kan forklares på mange måter. Med menneskelige begreper handler det om å bli sterkere, få bedre innsikt i det man gjør og i virkningene av egne og andres handlinger. Det gir personlig trygghet, evne til å forstå situasjonen man befinner seg i bedre, og det gir bedre evne til å legge gode planer og iverksette dem.


Helliggjørelse dreier seg om noe av det samme. Det dreier seg om å vokse i kristenlivet, om å få økende styrke til å bidra i Guds rike, gode motiver for det man gjør, og det dreier seg om å forbedre egen atferd slik at den gir de virkningene som beskrives i Bibelen. Så vil en slik vekst også dreie seg om å bygge en sterk kristen identitet og karakter.


Først når man forandrer atferd blir kunnskapen til kompetanse.


Hvordan vokser jeg?

Hvordan jeg vokser som leder og medarbeider blir da særdeles viktig. Bibel, bønn og kristent fellesskap er viktig for alle - og ikke minst for ledere. Med en full agenda er det ikke en selvfølge at dette prioriteres, men det må altså inn som en fast og naturlig del av vårt kristne liv uansett hva vi driver med.


Vi vil også understreke betydningen av å lese om det vi arbeider med. Det er berikende og bidrar til å forbedre våre kunnskaper. Når en leser er det viktig å velge god litteratur. Det er ikke alltid helt enkelt. Det er et vell av ulike kilder, og all litteratur er ikke like god. Snakk gjerne med noen som har oversikt og som du har tillit til.


Du bør lese noe som bekrefter og styrker deg i troen, og noe som utvider din horisont og forståelse. Dette betyr at en bør lese noe som utfordrer egne tanker. En bør passe på at det man bruker tid på å lese eller høre på både har en kritisk, reflekterende side og en konstruktiv, byggende side.


Det er dessuten viktig å forsøke ut det man lærer, gjerne i form av «små skritt» og gjerne som forsøk. Først når man forandrer atferd blir kunnskapen til kompetanse.


Videreutdanning

Vi vil også anbefale at kirker stimulerer de ansatte til faglig fornyelse og utvikling gjennom å gi mulighet til å delta på konferanser, kurs og videreutdanning. Noen kirker gir tremåneders lønnede utdanningspermisjoner med bestemte intervaller. For små kirker er dette en økonomisk utfordring, men vi tror det er viktig å strekke seg langt.


Det er ikke en enkel og ukomplisert sammenheng mellom personlig vekst hos medarbeidere og ledere og kirkens vekst, men vi er ganske sikre på at det er viktig å skape læring og vekst blant ledere og medarbeidere om kirken skal vokse.


Dagen Pluss. Publisert på nett 10.03.2022

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Commentaires


RECENT POST
bottom of page