top of page

Korrigering av frivillige


 «Jeg synes det er vanskelig å si ifra når medarbeidere i kirken vår ikke arbeider på en byggende måte og når de slutter å utvikle sine evner og gaver. Har dere noen råd å gi?»

 

Det ikke er ett riktig svar på den utfordringen. Det vil alltid være nødvendig å tilpasse måten en møter medarbeidere på til situasjonen. Vi vil likevel forsøke å gi noen råd.


I kirken er de fleste medarbeidere frivillige. Både ansatte og frivillige skal behandles ordentlig, men når en ansetter noen så kan en ha større forventninger til at de etter en opplæringsperiode kan det de skal og at de gjør arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Frivillige medarbeidere gjør en innsats uten kompensasjon og er ikke motivert av lønn. Motivet er vanligvis knyttet til arbeidet de gjør eller målene de er med på å realisere. Det gjelder også for ansatte, men de er altså i tillegg lønnskompensert for det de gjør og en må derfor behandle frivillige og ansatte på litt forskjellige måter. 


Målrettet

Betyr dette at en må la frivillige gjøre som de vil? Nei, da vil virksomheten etter hvert bli fragmentert og mye rart vil trolig skje. Det samlede arbeidet vil i det lange løp neppe bli særlig målrettet. Hvordan en skal håndtere frivillige medarbeidere er et svært viktig tema. Det er definitivt ikke bare nødvendig med korrigerende veiledning. Om man skal få retning på arbeidet og nå målene som kirken er kalt til å realisere så er blant annet rekruttering av medarbeidere, opplæring, veiledning og motivering helt avgjørende. 


Mulighetene for at medarbeiderne tar imot korreksjon på en konstruktiv måte henger blant annet sammen med hvor motivert og forpliktet de er til det kirken deres arbeider med og for. Det er mange faktorer som påvirker medarbeideres motivasjon og forpliktelse. Noen av dem kan kirken påvirke. Å stimulere til bevissthet om eget kall, ha attraktive og utfordrende visjoner og mål, og en hensiktsmessig organisering av kirken øker trolig motivasjon og forpliktelse. 


Konstruktiv 

Mange ledere gir nesten aldri kritiske tilbakemeldinger. Det er kanskje en av årsakene til at lokale kirker ofte er preget av at ulike virksomhetsgreiner er lite målrettet, at de drar i ulike retninger og at de i for liten grad bidrar til at menigheten som helhet får framdrift. Om man skal kunne korrigere, er forarbeidet viktig. Motiverte medarbeidere, med kallsbevissthet og en god forståelse for hvordan vi arbeider «hos oss» tar trolig imot gode råd på en konstruktiv måte, også når de blir korrigert. 


Tilbakemeldinger og korrigering må tilpasses den en skal gi den til blant annet fordi motivasjon og forpliktelse er ulik, men også fordi de personlighetene en møter er forskjellige. Rådene som her gis må derfor tilpasses situasjon og person, men vi mener likevel at korrigering er en viktig del av lederes veiledning av frivillige. 


Resultater 

Når en skal korrigere, må medarbeideren få en klar forståelse av at endring i adferd er viktig for å oppnå bedre resultater. Dessuten må det skapes forståelse for at den som korrigerer av hele sitt hjerte ønsker at medarbeideren skal lykkes. Det er også viktig at medarbeideren forstår at lederen vil hjelpe. Det er viktig å si direkte at «jeg vil hjelpe deg til å lykkes». Deretter bør leder møte medarbeideren til jevnlig veiledning. Det er også avgjørende å få medarbeideren til å forstå at det er mange måter å tjene på. Dersom en ikke lykkes så godt i en tjeneste, er det mange andre alternative muligheter i kirken. Det kan i tillegg være lurt å forberede en medarbeider på at om han eller hun ikke lykkes så godt i nåværende oppgave så skal du som leder hjelpe vedkommende i å finne nye oppgaver som medarbeideren kan gjøre i kirken. Du vil dessuten bidra til å få en god overgang til nye oppgaver. 


Ledere som lytter 

Det finnes en del god litteratur om hvordan en trener og veileder medarbeidere som er nyttig når en skal gi tilbakemeldinger. Det er fornuftig å hjelpe medarbeiderne til en bevissthet om eget kall, om mål og hvilke områder de må utvikle seg på for å leve ut kall og nå mål. Flere mener også at det er viktig å utlede noen delmål som gjør at medarbeiderne kan få noen motiverende seire på veien til å realisere langsiktige mål. 


Når ledere skal korrigere andre, er det en stor fordel at lederne selv har vist at de lytter til råd og kan endre adferd. Det betyr ikke at lederen vingler. Langsiktig og tydelig målrettet innsats er nødvendig om virksomheten skal få retning. Samtidig bidrar evnen til å la seg korrigere til å skape et gunstig klima for veiledning i kirken. 


Publisert i Dagen 27.06.2017: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page