top of page

Kirke og arbeidsliv

I den forrige artikkelen ga vi noen svar på et spørsmål om hvordan kirken og arbeidslivet er knyttet sammen. I denne artikkelen forsøker vi å besvare spørsmålet om hvordan kirkeledere kan påvirke medlemmenes holdninger til pionerarbeid i arbeidslivet og på denne måten bidra positivt i samfunnet og fremme kirkevekst?


Det er en gammel tanke at kristentro bidrar til at personer velger å bli pionerer f.eks. ved å bygge opp nye bedrifter eller utvikle institusjoner som skoler, barnehager og helseinstitusjoner.


Sosiologen og økonomen Max Weber viste rundt århundreskiftet hvordan protestantisk kristendom bidrog til god arbeidsmoral, sparing, investering og bedriftsutvikling. Studier av Hans Nilsen Hauges virksomhet viser hvordan hans tro bidro til en følelse av kall og plikt til bedriftsetableringer. Nyere studier understøtte kristentroens positive effekt på nyskapning.


Det er mange årsaker til at kristentroen bidrar til entreprenørskap (det å starte nye virksomheter). Troen kan altså påvirke arbeidsmoralen positivt, bidra til nøkternt forbruk, sparing og investering. Det kan også stimulere et ønske om å bidra til å bygge bedre samfunn. Kristentroen understøtter trolig en entreprenørskapsfremmende kalls- og pliktetikk.


NEGATIV PÅVIRKNING?


På den andre siden kan en for sterk betoning av at Gud ordner opp, og tanken om at det bare er å la Gud gjøre jobben for oss, trolig bidra til fatalisme. En feilaktig trosforkynnelse eller for sterk aksentuering av å «vente på Herre», kan hindre nyskapning og bedriftsutvikling.


Kirken bør derfor være bevisst på hvordan en formidler etiske verdier. Understøttes den gode arbeidsmoral, viser man at vi gjennom entreprenørskap og nyskapning på ulike områder kan bidra positivt i samfunnet.


I JOBBEN


Det finnes mange muligheter til å skape noe i arbeidslivet. Selvfølgelig vil hovedtyngden av kirkens medlemmer gjøre det som vanlige lønnsmottaker. Mulighetene til å bruke sine kreative evner, sin arbeidsinnsats og medmenneskelighet er betydelig også i en slik situasjon. Kirken kan imidlertid også stimulere mennesker til å bygge større virksomheter med sine ressurser, slik at f lere mennesker kan få det bedre.


IKKE BARE VANLIGE BEDRIFTER


Å starte nye bedrifter slik Hans Nielsen Hauge bidrog til er viktig for samfunnet og medmenneskene. Det skaper jobber for mange, bidrar til å øke velstanden i samfunnet og gir kristne bedriftsutviklere viktige roller og posisjoner i samfunnslivet. Vi tror også menigheter bør oppmuntre til å starte og videreutvikle kristne barnehager, skoler, helseinstitusjoner, botilbud for eldre, og mye mer.


Hensikten med slike institusjoner er ikke å skape kristne gettoer, men å skape et godt fundament i unge mennesker, vise medlidenhet ved å skape bedre institusjoner og etabler fyrlys og kristne rollemodeller i en ganske krevende tid.


Endringene i samfunnslivet er dramatisk og presset mot klassiske kristne så sterk at vi rett og slett må samle kreftene. Slike virksomheter er selvfølgelig ikke bare for kristne. Vi tror mange vil søke til slike virksomheter fordi de er gode og trygge. Det gir oss også mulighet til å spre evangeliet. Dessuten er de fleste unge bare noen få timer i uka i kirka og kristne institusjoner kan bidra til å utvikle den kristne troen også i uka.


KAN GI KIRKEVEKST


Dette er ikke noe nytt. Både eldre og nyere forskning viser at kristentroen stimulerer til innsats og nyskapning. Det er det liten tvil om. Mange forsamlinger har vært arenaer hvor nye initiativ er stimulert. Vi vil mane til en ny innsats på dette området. Vi tror at kristne som tar Gud med i arbeidslivet, som er hardt arbeidende og skapende i jobben, og som bygger nye virksomheter, også skaper rom og broer for å evangelisere. Dette vil på sikt bidra til kirkevekst.


Dagen. Publisert på trykk 01.10.2019.

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page