top of page

Hvordan få bedre ledere i kirken?

Som vi understreket i den foregående artikkelen er dette et viktig spørsmål. Vi skrev sist om rekruttering, men like viktig som dette er ledertrening. Det er viktig for å få bedre ledere og det bidrar også til å skape interesse for det å bli leder.


Utrustende lederskap er et godord som blir brukt mye. Det dreier seg om å bemyndige eller myndiggjøre medarbeidere. I Norge er det tradisjon for å vektlegge betydningen av «det myndige lekfolket» Vi sier gjerne at vi alle er prester (Åp 1.6). Det er viktig å kontinuerlig utruste flere ledere og medarbeidere til å ta ansvar. Vi tror dette både er en forutsetning for vekst og for å rekruttere nye til frivillig innsats.


Risiko

For at en menighet skal få gode medarbeidere og utvide engasjementet, må den også være villig til å delegere arbeid og ansvar. Det er risikofylt. Noen kan gjøre noe annet enn ledelsen vil, eller så kan arbeidet bli utført på en dårligere måte enn det pastoren eller andre overordnede ledere selv kunne fått til. Man vil imidlertid ikke få vekst om man ikke er villig til å bemyndige og delegere til nye medarbeidere. Bibelens understrekning av hvordan de ulike nådegavene skal fungere i menigheten understreker betydningen å gi fra seg oppgaver og ansvar til andre.Menigheten bør ha en retning og den en må på en eller annen måte forebygge uønsket adferd blant de frivillige. Når en delegerer kan retningen blir utydelig og tabber bli gjort. Det er en risiko en må leve med, men noe kan gjøres.


Opplæring

Det er flere måter å sikre at menigheten går i ønsket retning og at store feil ikke blir gjort av medarbeidere når en delegerer. Opplæring og oppfølging er et viktig virkemiddel. Når en møter ledere og medarbeidere jevnlige individuelt og som gruppe, får en mulighet til å snakke om viktige tema. Dette tar tid, men etter vårt skjønn er det noe av det viktigste en pastor gjør.


I opplæringen av ledere er kanskje det aller viktigste å være en god rollemodell og synliggjøre andre gode rollemodeller. Dessuten er det viktig å gi mulighet for å kombinere erfaring med ulike utviklende praktiske oppgaver med undervisning, kontinuerlig tilbakemeldinger og veiledning, gjerne fra en fast mentor. Dersom menigheten er liten tror vi det er klokt å samarbeide om lederutvikling med omkringliggende menigheter, menigheter i eget kirkesamfunn, et teologisk seminar eller en bibelskole med lederprogram. Når medarbeiderne merker at de vokser som ledere forsterkes lysten til innsats.


Unge ledere

Flere menigheter har forsøkt å rekruttere medarbeider til å ta ansvar i tidlig alder. En menighetsleder sa nettopp at hvis det ikke hadde vært for 15-23-åringene så hadde menigheten stoppet opp. Menigheten hadde gitt unge ansvarsfulle oppgaver i svært ung alder sammen med et lederutviklingsprogram som sikret tett oppfølging og opplæring av den enkelte. Dette kan være et godt hjelpemiddel, men det krever prioritering og at en passer på at ungdommene ikke får så mye å gjøre at de til slutt ikke orker mer. Samtidig kan unge mennesker gjøre mye når de får god oppfølging og når de opplever oppgavene som utfordrende.


Visjon

En annen og viktig måte å skape retning i menighetens arbeid på, samtidig som oppgaver delegeres til nye medarbeidere, er å utvikle og kommunisere visjonen og overordnede mål for menigheten. Hensikten med visjoner er å skape motivasjon og retning. En del menigheter har en skriftlig visjon, men den har liten betydning for arbeidet. Det er viktig at visjonen er motiverende i form, men like viktig er det at den snakkes om hele tiden i menigheten slik at den blir synlig og retningsgivende for arbeidet. Over tid vil medarbeidere på ulike nivå fatte bedre beslutninger og gjøre sine oppgaver på en fornuftig måte slik at retningen i arbeidet ikke viskes ut.


Eksperimentere

I ledertreningsarbeidet kan det ofte være fornuftig å la medarbeiderne forsøke flere ulike oppgaver. Det kan hjelpe dem til å finne sin oppgave eller nådegave. Dessuten er det trolig slik at når en vet at en kan forsøke flere ulike oppgaver så er det mindre skremmende å forsøke en ny oppgave. Mulighet for eksperimentering er med andre ord viktig.


Vi tror at det er en god investering for menigheters utvikling og vekst å investere i ledertrening. Uten at menigheter får utrustet flere og bedre ledere vil den neppe vokse.


Publisert i Dagen 02.06.2015: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page