top of page

Er det nok å være konservativ?«Jeg er med i en kirke i Midt-Norge. Jeg følger med i blader og aviser. Det snakkes veldig mye om å være relevant. Innebærer det at teologien ikke lenger betyr så mye? »


Hei og takk for spørsmålet. Svaret er nei, teologien er avgjørende, men spørsmålet ditt er likevel betimelig. Det snakkes og skrives om å være moderne, samtidsrelevant, målrettethet, om å ha riktig musikkform og markedsføring mv. Vi har skrevet om de fleste av disse temaene, og vi tror de er viktige. Vi er derfor uenige med dem som hevder at om bare teologien er rett og kraften er til stede, så betyr alt annet lite. Teologien er avgjørende, men de øvrige forholdene er også viktige.


Viktig

Så til teologien: Vi er overbevist om at den teologiske plattformen en menighet har og forkynner har stor betydning for den langsiktige kirkeveksten. Noen studier viser også dette. Den mest kjente er studien utført av Dean Kelly på 70- og 80-tallet i USA. Studien viser at det er en tett sammenheng mellom teologi og vekst. De kirkesamfunnene som endret teologien i takt med utviklingen og ble det en noe upresist kan kalle liberale, går kraftig tilbake. Kirkesamfunnene med en konservativ teologi klarer seg mye bedre: de skrumper mindre, er stabile eller vokser. Tittelen på Kellys avhandling var: «Hvorfor konservative kirker vokser».


Resultatene som Dean Kelly fant på 70-80 tallet er også bekreftet senere i en stor studie gjennomført av Jeremy N. Thomas og Daniel V. A. Olson og publisert i et solid forskningstidsskrift (Journal for the Scinetific Study of Religion, 2010).


De nevnte studiene fokuserer på den teologiske profilen til kirker. Andre forhold har også betydning. Alle menigheter med en konservativ teologi vokser derfor ikke. Dessuten kan en svakt liberalisert kirke som er relevant og samtidsorientert vokse mere enn en konservativ nabokirke. Enkelte har hevdet at det er nettopp slike kirker som vokser. Sannsynligvis er det vanskelig å skille fra hverandre ulike vekststimulerende forhold. Velger de aller mest konservative også en konservativ form, så kan det hindre vekst.


Vekst er ikke en garanti

I en stor by med svært mange mennesker kan flere ulike typer av kirker vokse. Også såkalte liberale kirker vokser noen steder. Mye tyder imidlertid på at dette er unntakene. Den samlede tilstrømningen til slike kirker går tilbake mer enn andre kirker.

Vekst er med andre ord ikke en garanti for at teologien er riktig. Disse resonnementene viser også at en heller ikke kan bruke enkelteksempler til å underbygge resonnementene om at konservative kirker vokser og at liberale blir mindre. Vi mener at det er et ganske godt grunnlag for å hevde at kirker med en fast og stabil konservativ eller klassisk teologisk profil har mye større sjanse for å vokse om den også gjør noen andre saker riktig, enn kirker uten en slik teologisk profil.


Endringene som skjer blant annet i de nordiske «statskirkene» i retning av en mer og mer liberal profil på teologien, vil føre til at deltakelsen (og trolig medlemskap) vil fortsette å falle. Vi er ganske overbevist om at den sekulariseringsprosessen som stimulerer liberaliseringen vil tømme kirkene som utvikler seg på denne måten. Jo mer krevende aktivitetene er, dess mindre deltakelse vil det bli i slike kirker.


Hvorfor konservative kirker vokser

I Kelly sin studie gis det en sosiologisk forklaring på hvorfor konservative kirker vokser, men vi tror at det også er en åndelig forklaring. Gud velsigner og gir kraft til dem som holder seg til Hans Ord.


Det er viktig å understreke at det neppe er tilstrekkelig at pastor og ledere forkynner en klassisk teologi. Det er viktig at holdningene og livet som medlemmene lever gjenspeiler en stødig tro på Bibelen som grunnlag for liv og lære.


Grunnlaget for vår tenkning er at noen faktorer alltid må være på plass i kirken for at den skal være en kirke. Helt avgjørende er det at Bibelen tas på alvor. Vi tror Bibelen er uten feil i alt det den slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Dette er riktig enten kirken vokser eller ikke. Samtidig mener vi altså at utviklingen i kirken viser at dette også er en forutsetning for vekst.


Vi vil dessuten understreke at det er flere tekster i Skriften som understreker nødvendigheten av å være relevant. Paulus sin tale på Areopagos er et godt eksempel på dette. Så kan også moderne ledelse og organisasjonsfaglig kunnskap hjelpe oss når den ikke bryter med Bibelen.


Publisert i Dagen 23.08.2016: Jan Inge Jenssen og sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page