Fra Dagen 3.mars 2020

SPØRSMÅL: Hva bestemmer hvordan vi leder? Bibelen eller ledelsesfag?

I tilknytning til pinsevennenes ledersamling i år kom spørsmålet om forholdet mellom Bibel og ledelsesfag opp. Noen hevder at Bibelen er nok, mens andre mener at vi godt kan lære fra begge deler. Her kommer noe om hvordan vi tenker om forholdet mellom Bibel og ledelse.
 

BIBEL OM LEDELSE
Gjennom etisk veiledning, ledelsesråd, beskrivelser av kirkelige praksis, den store og de mindre fortellingene og målene som angis, sier Bibelen mye om ledelse.

Ledelse i kirker må ha et grunnleggende ønske om å tjene Gud og mennesker, man må være redelige når man leder, osv. Slik må Skriftens etikk påvirke ledelse. Bibelen beskriver praksiser som gudstjeneste, nattverd, dåp, m.v., ikke i detalj, men likevel veiledende for en viktig del av ledelse i kirken.
 
Den store fortellingen i Bibelen om hvordan Gud skaper, frelser og forandrer mennesker utfordrer kirkens ledere til å bli medarbeidere i Hans store prosjekt.
 
De mange andre fortellingene som understøtter den store fortellingen som f.eks. reisen fra Egypt til Kanaan, som fortellingene om Sakkeus, høvedsmannens datter eller fortellingene om Paulus menighetsplantinger har alle betydning for ledelse. De sier bl.a. noe om tro, risikovillighet, om forventninger til hva Gud gjør, Hans autoritet, til betydningen av å bygge kirke, osv.

 

BIBELENS MÅL FOR LEDELSE
Bibelen beskriver også mål for ledelse. Misjonsbefalingen gir oss hovedmålet: vinne mennesker for evangeliet og arbeide på en slik måte at de blir disipler i Guds Rike. Andre tekster beskriver mål på andre områder. Som kirke må vi ha som mål om å bidra til forvaltning av skaperverket, sikre individers frihet til å ta egne valg og til å hjelpe folk i materiell nød.

 

Endelig gir tekstene i Bibelen mange direkte og indirekte råd om ledelse. F.eks. gir tekstene om nådegaver oss ansvar for å bidra til at medarbeider finner, utvikler og bruker sine gaver. Jetros råd til Moses viser betydningen av en god arbeidsdeling. Flere av Paulus råd viser hvilken livsførsel som forventes av ledere, mv.
 
BIBELEN SOM NORM
Bibelen gir slik vi ser det råd for hvordan vi leder, men den er også normgivende og er derfor viktigere enn alt annet som skrives om ledelse. Slik vi forstår det må altså Bibel gå foran ledelsesfaget når den taler klart om forhold av betydning for hvordan vi leder.
Men det er mere å si om dette: Det er en rekke forhold Bibelen sier lite om som er viktig for hvordan vi leder kirker. Hvordan skal teknologi som ikke er beskrevet i Skriften anvendes. Radio, TV og internett, er eksempler. Dette må ledere i kirken kunne noe om når de leder. Kirkebygg og utformingen av parkeringsplasser eller hva det nå måtte være, er også viktig.
Det er neppe slik at vi i dag skal anvende nøyaktig samme arbeidsdeling i kirken som Jetro anbefalt Moses, men teksten viser at strukturering av virksomhet er nødvendig og viktig. Ledelsesfaget kan hjelpe oss her fordi det gir mange viktig innspill til hvordan vi kan organisere oss bedre.
 
GODE ARENAER
Paulus skriverier viser at utvikling og bruk av natur- og nådegaver er særdeles viktig, men «hvor» og hvordan disse gavene utvikles sier tekstene lite om. Om Gudstjenesten er eneste arena for dette er det svært sannsynlig at bare noen av gavene vil blomstre hos de mest frimodige. Kirken som Kristi legeme utfordrer oss til å ha så ambisiøse mål at vi sikter mot at alle får utviklet og brukt sine gaver. Hvilke arenaer i eller i tilknytning til kirken bør vi ha for å legge best mulig til rette for dette? Ledelsesfaget kan hjelpe oss til å bygge hensiktsmessige arenaer for utvikling av ledere, for utvikling og bruk av åpenbaringsgavene, andre nådegaver og naturtalenter – og slik kunne vi fortsette.

 

TO KONKLUSJONER
1) Bibelen har mye å si om ledelse av kirker og den må ha forrang når dens klare råd er annerledes enn det en kan utlede av ledelsesfaglige råd.

 

2) Ledelsesfaget kan samtidig bidra til å forbedre ledelse av kirken fordi den tar opp mange flere sider ved ledelse enn det Bibelen veileder om. Vi tror at god forståelse av ledelse vil bidra til å forbedre kirkens teologiske målrealisering. Flere vil nås, utvikle sine gaver og få brukt dem og det kan gi bedre forståelse for Bibelens innhold fordi man blir bedre til å bygge opp gode læringsarenaer og metoder.